Algemene Voorwaarden voor dienstverlening Connect2Select

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Opdrachtnemer: Connect2Select, zijnde een handelsonderneming van P&O Varossieau B.V.
 • Opdrachtgever: de partij waar Opdrachtnemer een overeenkomst mee heeft.
 • Overeenkomst: de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, alsmede de aanbieding tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst (offerte).
 • Kandidaat: de op basis van de opdracht door Opdrachtnemer voorgedragen kandidaten
 • Honorarium: de tussen partijen overeengekomen geldelijke vergoeding berekend op basis van deze Algemene Voorwaarden, danwel in de overeenkomst nader overeengekomen berekeningswijze.
 • Aanstelling: de aan de door Opdrachtgever geselecteerde kandidaat aangeboden en door deze kandidaat als zodanig aanvaarde overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Opdrachtnemer.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Opdrachtnemer dit uitdrukkelijk en schriftelijk vermeldt of erkent.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en maximaal 30 dagen geldig.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en bij gebreke daarvan, doordat Opdrachtnemer met de feitelijke uitvoering van een overeenkomst met (stilzwijgende) instemming van de Opdrachtgever aanvangt.
 3. Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer van voornoemde factoren wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Met uitsluiting van artikel 7:404 BW worden overeenkomsten enkel aangegaan met Opdrachtnemer en nimmer met een specifieke medewerker van Opdrachtnemer. Daarnaast wordt de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW uitgesloten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De door Opdrachtnemer gestelde termijn van nakoming van de verbintenissen uit een overeenkomst is een streeftermijn en geen fatale termijn. Nakoming kan in gedeelten geschieden.
 5. Indien Opdrachtnemer door overmacht niet in staat is om binnen de overeengekomen termijn geheel, juist en deugdelijk na te komen, heeft Opdrachtnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden, dan wel aan de Opdrachtgever een redelijke termijn mede te delen waarbinnen alsnog geheel, juist en deugdelijk nagekomen kan worden, een en ander zonder dat Opdrachtnemer gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, hoe ook genaamd.
 6. Van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer is sprake, indien Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, niet functioneren van computerapparatuur of –programmatuur, arbeidsongeschiktheid, storingen in de leveringen van energie, alles zowel in het bedrijf van Opdrachtnemer als bij door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
 7. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 9. Wijziging van een overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever kan slechts geschieden door schriftelijke aanvaarding daarvan door Opdrachtnemer. Bij wijziging van de overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever vergoedt de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de daarmee gepaard gaande (meer)kosten. Vertragingen als gevolg van de wijziging van de overeenkomst komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 5. Recruitment

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Opdrachtnemer per opdracht één of meer kandidaten bij opdrachtgever introduceren, op basis van enerzijds door de kandidaat verstrekte informatie en gegevens en anderzijds de door de Opdrachtgever omschreven vereisten.
 2. Opdrachtgever is na deze introductie vrij de betreffende kandidaat al dan niet aan te nemen.
 3. Als Opdrachtgever besluit meerdere geïntroduceerde kandidaten aan te stellen, ongeacht in welke functie, is Opdrachtgever per aanstelling telkens het volledige honorarium verschuldigd, zoals dit is overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Indien Opdrachtgever binnen twee jaar na de datum van introductie van een kandidaat een arbeidsovereenkomst of andersoortige overeenkomst aangaat, hetzij voor de in de opdracht genoemde functie, hetzij voor een andersoortige functie, wordt de eerder gesloten overeenkomst geacht te zijn tot stand gebracht gekomen, dankzij de inspanningen van Opdrachtnemer overeenkomstig de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en is de Opdrachtgever het overeengekomen honorarium verschuldigd krachtens deze overeenkomst. Dit geldt ook indien een overeenkomst wordt aangegaan met een kandidaat, als hiervoor bedoelt, en een maatschappij verbonden aan Opdrachtgever als bedoeld in art. 2:24a en 2:24b van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer gehouden om hier uiterlijk binnen één week na de totstandkoming van de overeenkomst mededeling van te doen aan Opdrachtnemer op straffe van een verbeurte een boete van een bedrag, gelijk aan de helft van het verschuldigde honorarium en onverminderd de verschuldigdheid van het overeengekomen honorarium.
 5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de door Opdrachtnemer gepresenteerde schriftelijke bescheiden zoals curriculum vitae en dergelijke over te dragen c.q. ter inzage te verstrekken aan derden.
 6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat en op de Opdrachtgever rust de verantwoordelijkheid voor verificatie van de door de kandidaat verstrekte informatie. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten, daaronder ook begrepen gevolgschade, van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering met de Opdrachtgever een overeenkomst zijn aangegaan. De opdrachtgever kan hieruit geen rechten ontlenen om het verschuldigde honorarium aan Opdrachtnemer niet te betalen.
 7. Nadat de Opdrachtgever met de kandidaat een arbeidsovereenkomst, een freelancerovereenkomst of een andersoortige overeenkomst heeft gesloten, zal de Opdrachtgever binnen een week na het sluiten van de overeenkomst een kopie van deze overeenkomst aan Opdrachtnemer verstrekken.

Artikel 6. Honorarium bij executive recruitment

 1. Indien tussen beide partijen geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, bedraagt het honorarium voor recruitment minimaal 30% van het tussen de Opdrachtgever en de kandidaat overeengekomen bruto jaarinkomen op fulltime basis, te vermeerderen met BTW. Het bruto jaarinkomen omvat 8% vakantietoeslag en (eventuele) provisies, garantiecommissies, vastgelegde winstuitkeringen en gratificaties alsmede de fiscale bijtelling van een (eventueel) ter beschikking gestelde (lease)auto. Indien deze fiscale bijtelling (nog) niet nader kan worden bepaald, wordt deze gesteld op een bedrag van € 5000,- In het geval van een targetinkomen zal dit targetinkomen worden gehanteerd bij de berekening en bepaling van het verschuldigde honorarium.
 2. Indien tussen beide partijen geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, is de Opdrachtgever het overeengekomen honorarium als volgt verschuldigd:
  • 1/3 bij aanvang van de opdracht
  • 1/3 bij het presenteren van de kandidaten
  • 1/3 bij het voltooien van de opdracht, zijnde het tekenen van de arbeidsovereenkomst
 3. Indien de Opdrachtgever wegens een aan Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid de opdracht beëindigt of er een omstandigheid voordoet die daarmee redelijkerwijs kan worden vergeleken, is de Opdrachtgever de Opdrachtnemer het overeengekomen honorarium als volgt verschuldigd:
  • 1/3 van het honorarium vóór introductie van de kandidaat
  • 2/3 van het honorarium ná introductie van de kandidaat
 4. Indien de opdracht binnen een termijn van 6 maanden na stopzetting wordt voortgezet, zal hetgeen op basis van voorgenoemde situatie door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is betaald in mindering strekken op hetgeen Opdrachtgever na het voltooien van de opdracht gezien dit artikel verschuldigd zal zijn.
 5. Naast het verschuldigde honorarium is de Opdrachtgever verplicht de in overleg tussen partijen door Opdrachtnemer gemaakte aanvullende kosten voor bijvoorbeeld advertenties, assessments etc. te vergoeden.

Artikel 7. Garantieregeling executive recruitment

Indien voor of binnen een termijn van 6 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst deze daadwerkelijk eindigt verplicht Opdrachtnemer zich tot de inspanning dezelfde wederom ontstane vacature middels executive search in te vullen.
Doelstelling van deze garantieregeling is om beëindiging voortvloeiende uit c.q. verband houdende met de selectieprocedure te ondervangen.
Dit zal kosteloos gebeuren en deze verplichting geldt uitsluitend als het volledige honorarium uit de eerdere procedure betaald is.
Deze garantiebepaling is niet van toepassing als er sprake is van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met als (een van de) belangrijkste (voornaamste) redenen:

 1. Afwijkingen m.b.t. de overeengekomen functie-inhoud, plaats in de organisatie en verantwoordelijk
 2. Reorganisatie en vervallen van de functie
 3. Verandering van vestigingsplaats
 4. Andere wijzigingen aan de zijde van de werkgever of werknemer, die niet bij Opdrachtnemer bekend konden zijn of omstandigheden die anderszins redelijkerwijze voor rekening en risico van de opdrachtgever komen.

Artikel 8. Prijs en betaling

 1. De prijzen zijn overeenkomstig de offerte. Ongeacht het bepaalde in artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden en bij gebreke van een specifieke regeling is Opdrachtnemer gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en een dergelijke zaak niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, en dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 3. De facturen van Opdrachtnemer hebben een betalingstermijn van 15 dagen.
 4. Indien Opdrachtgever een factuur niet binnen de gestelde termijn voldoet is hij over de openstaande factuur rente verschuldigd aan Opdrachtnemer, gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vermeerderd met twee procentpunten Tevens is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke en gerechtelijke verhaalskosten verschuldigd. Bij de berekening van de wettelijke rente geldt een gedeelte van een maand als een volle maand. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15 procent van het nog verschuldigde bedrag te belopen, doch ten minste € 500,–.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, waaronder alle materialen, rapporten, adviezen en ontwerpen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Intellectuele eigendomsrechten op door aan Opdrachtgever verstrekte materialen, adviezen, rapporten en ontwerpen worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk gereserveerd voor de maker/auteur. Openbaarmaking en verveelvoudiging door Opdrachtgever van het hierboven genoemde is slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer c.q. maker/auteur geoorloofd.
 3. Rechten worden aan Opdrachtgever, indien schriftelijk overeengekomen, verleent of overgedragen onder de voorwaarde van voorafgaande en volledige betaling door Opdrachtgever.

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 11. Niet-overname personeel en relatiebeding

 1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer, medewerkers van Opdrachtnemer of van ondernemingen waarop Opdrachtnemer ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer direct of indirect zaken doen met contractleveranciers en derden waarmee na tussenkomst en contractbemiddeling door Opdrachtnemer door Opdrachtgever zaken wordt gedaan.
 3. De onmiddellijk opeisbaar schadeloosstelling per overtreding van lid 1 of lid 2 in dit artikel bedraagt € 25.000,–, te vermeerderen met € 1.000,– per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 12. Beëindiging

 1. De Opdrachtgever kan de overeenkomst niet opzeggen, ook niet tussentijds. De toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW wordt uitgesloten voor professionele opdrachtgevers.
 2. De Opdrachtnemer kan, in afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW, iedere overeenkomst opzeggen tegen het einde van de lopende kalendermaand met inachtneming van één (1) maand.
 3. Bij beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtnemer is opdrachtgever in ieder geval vergoeding van loon en gemaakte kosten voor reeds door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden verschuldigd. Bij ontbinding, om welke reden dan ook, van de overeenkomst is de Opdrachtgever betaling van het volle loon en vergoeding van alle gemaakte kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd.
 4. Beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot enige schadevergoeding.
 5. Alle vorderingen die Opdrachtnemer in deze gevallen op de Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is jegens de Opdrachtgever uit hoofde van de tussen hen bestaande rechtsverhouding enkel aansprakelijk voor directe schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolg- en bedrijfsschade, inkomensverlies en/of omzetderving.
 2. Indien en voor zover op Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Opdrachtnemer gehouden aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, dan wel dat de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid gedekt tot de waarde van de overeenkomst met een maximum van € 15.000,–
 3. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van alle handelingen/ nalaten dan wel (gevolg)schade voortvloeiend uit introductie en/of aanname van een door Opdrachtnemer geïntroduceerde kandidaat, danwel voortvloeiende uit door de kandidaat niet juist c.q. waarheidsgetrouw verstrekte informatie.
 4. Opdrachtgever zal opdrachtnemer respectievelijk het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden of voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de onjuistheid van door of namens Opdrachtnemer verstrekte adviezen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Opdrachtnemer aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, programmatuur, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Breda.